Pakoreguota pavyzdinė darbo sutarties forma

Įsigaliojimo data: 2022-08-01

Pakeisti sutarties punktai:

	•  1.3. papunktyje nurodomas darbo užmokestis  (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai), priedai, priemokos, premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai;

	• 4 punkte nurodoma darbo laiko norma, įrašomas susitarimas dėl ne viso darbo laiko, o nuo 2022-08-01 šiame punkte įrašoma ir darbo (pamainos) keitimo tvarka, kai tokia yra įmonėje nustatyta ir taikoma; 

	• 5 punkte nurodomos papildomos darbo sutarties sąlygos: susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo termino, jeigu jis taikomas, trukmės ir sąlygų, teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys ją suteikia, susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties;

	• 6 punkte nurodomi kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai. nuo 2022-08-01 papildomai įrašoma socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimas ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas;

	• 8 punkte nurodoma kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas. Viršvalandžiai nustatomi ir apmokami pagal Darbo kodekso 119 ir 144 straipsnių ir LRV nutarimo Nr. 496 nuostatas;

	• 9 punktas. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas, paslaugas ir instituciją nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai;

	• 11 punktas papildytas nuostata dėl duomenų apsaugos. Nurodoma, kad darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių bei darbo sutarties vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;

	• 13 punkte nurodyta, kad darbo sutarties pasibaigimo tvarka nustatoma pagal Darbo kodekso 53–65 straipsnių nuostatas.

Ar reikia koreguoti iki 2022-08-01 sudarytas darbo sutartis?

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme nenurodytas įsakymo nuostatų taikymas. Pavyzdinės darbo sutarties formos pakeitimai turėtų būti taikomi tik darbo sutartims, sudarytoms 2022-08-01 ir vėliau, o anksčiau sudarytos darbo sutartys turėtų būti koreguojamos tik darbuotojo prašymu.