GPM tarifai vienoje vietoje

Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, yra taikomi fiksuoti ir progresiniai GPM tarifai.

Fiksuotas GPM, kai jo dydis nepriklauso nuo gautų pajamų sumos, yra taikomas sekančioms pajamoms:
15 proc. - dividendams (pajamoms iš paskirstytojo pelno); 
15 proc. - ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms;
15 proc. - 2018 ir ankstesniųjų metų su darbo santykiais susijusioms pajamoms;
Pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą (nustato savivaldybių tarybos).

Progresinis GPM tarifas taikomas sekančioms pajamoms:
5–20 proc. atliekų perleidimo pajamoms (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) (riba – 120 šalies VDU*);
5–15 proc. individualiosios veiklos pagal pažymą pajamoms (riba – 35 000 Eur);
20–32 proc. su darbo santykiais susijusioms pajamoms (riba – 60 šalies VDU*);
20–32 proc. su darbo santykiais nesusijusioms pajamoms (riba – 60 šalies VDU*), tokioms kaip:
 • tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje pajamoms;
 • autorinių atlyginimų iš darbdavio pajamoms;
 • MB vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautoms pajamoms.
15–20 proc. kitos pirmiau neišvardytoms pajamoms (riba – 120 šalies VDU*): 
 • palūkanų pajamoms;
 • autorinių atlyginimų ne iš darbdavio pajamoms;
 • turto pardavimo pajamoms;
 • turto nuomos pajamoms;
 • honorarų pajamoms;
 • azartinių lošimų laimėjimų pajamoms;
 • dovanų, prizų ne iš darbdavio pajamoms ir kt.

*VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 
2022 metų VDU dydžiai: 
1 VDU –1504,10  Eur;
60 VDU – 90 246 Eur;
120 VDU – 180 492 Eur.